Benvid@ a web de emprego do Concello de Brión

Nesta web queremos centralizar todo o relacionado coa formación, o emprego e as empresas do Concello de Brión. Pretendemos crear un punto de encontro entre ofertantes e demandantes de emprego para poder axilizar así a busqueda fructifera do mesmo.

Tamén quere ser esta web un lugar de consulta para todas as empresas que forman o tecido empresarial do Concello de Brión.

PROBAS DE ACCESO A CICLOS DE FP

ORDE do 8 de xaneiro de 2019 pola que se convocan probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo para o ano 2019.

CICLOS SUPERIORES
Requisitos: ter como mínimo 19 anos ou cumplilos neste ano
Inscrición: do 28 de xaneiro ao 8 de febreiro en calquera centro de formación profesional
Data das probas: 10 de abril de 2019 a partir das 9 da mañá

CICLOS MEDIOS
Requisitos: ter como mínimo 17 anos ou cumplilos neste ano
Inscrición: do 7 ao 22 de marzo en calquera centro de formación profesional
Data das probas: 28 de maio de 2019 a partir das 9 da mañá

Inscrición e máis información: calquera centro de formación profesional

+Info: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190125/AnuncioG0534-100119-0001_gl.pdf


PROBAS PARA A OBTENCION DO TITULO DA ESO


RESOLUCIÓN do 15 de xaneiro de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan as probas ara a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos nas convocatorias de maio e setembro, e se ditan instrucións para a súa realización

Requisitos: ter como mínimo 18 anos o día anterior á proba
Inscrición: do 11 ao 22 de marzo
Data das probas: 24 de maio de 2019 a partir das 9.30 da mañá

Inscrición e máis información:
Apelido entre A e L: IES San Clemente (Santiago)
Apelido entre M e Z: IES Rosalía de Castro (Santiago)

+Info: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190124/AnuncioG0534-160119-0002_gl.pdf
AXUDAS PARA A CONTRATACION DE SEGUROS AGRARIOS


ORDE do 26 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o fomento da contratación dos seguros agrarios na Comunidade Autónoma de Galicia e se convocan para o ano 2019.

+Info: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190124/AnuncioG0426-271218-0007_gl.pdf
AXUDAS A AUTONOMOS PARA DARSE DE ALTA E PARA CONTRATACION DE PERSOAL INDEFINIDO


ORDE do 21 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a promoción e consolidación do emprego autónomo a través do Programa I de axudas á promoción de emprego autónomo, cofinanciado parcialmente con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e o Programa II de axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida de persoas asalariadas, e se convocan para o ano 2019.

+Info: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190125/AnuncioG0424-271218-0002_gl.pdfAXUDAS A PROMOCION DO EMPREGO EN PEQUENAS EMPRESAS DE NOVA CREACION E DE BASE TECNOLOXICA


ORDE do 21 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para o fomento e a consolidación do emprego a través do Programa I para as pequenas empresas de nova creación e do Programa II de incentivos ás empresas cualificadas como iniciativas de emprego de base tecnolóxica, e se realiza a súa convocatoria para o ano 2019.

+Info: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190125/AnuncioG0424-020119-0001_gl.pdfAXUDAS A UNIVERSITARIOS/AS PARA ESTADIAS DE VERAN EN PAISES DA UE


ORDE do 15 de novembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan axudas ao alumnado do Sistema universitario de Galicia para estadías nalgún Estado membro da Unión Europea, durante o verán de 2019, co obxecto de coñecer a lingua dese país.

+Info: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190125/AnuncioG0534-101218-0002_gl.pdfCONCELLO DE RIBAS DE SIL: TRABALLADOR/A SOCIAL


Por Decreto de Alcaldía de 23 de xaneiro de 2019 apróbanse as Bases do proceso selectivo e convocatoria para a contratación de un/unha traballador/a social como persoal laboral temporal a xornada completa para substituír á traballadora social en situación de baixa de maternidade e vacacións: Un/unha traballador/a social

Prazo de presentación de instancias: cinco días hábiles a contar dende o día seguinte a publicación deste anuncio (de 9:00 h a 14:00 horas, no Rexistro xeral ou electrónica mente a través da Sede Electrónica do Concello), tamén poderán remitirse na forma determinada no artigo 16.4 da Lei 39/2015 segundo o establecido na base quinta.

+Info: Bases do proceso de selección: publicadas na páxina web (www.concelloribasdesil.es), na Sede Electrónica do concello (https://concelloribasdesil.sedelectronica.gal) e no Taboleiro de Anuncios municipal.CONCELLO DE RIBEIRA: AUXILIARES DE POLICIA


Anuncio Bases para a formación dunha listaxe para a contratación de auxiliares de policía local no ano 2019

+Info: http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2019/01/25/2019_0000000518.pdf
 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS