Benvid@ a web de emprego do Concello de Brión

Nesta web queremos centralizar todo o relacionado coa formación, o emprego e as empresas do Concello de Brión. Pretendemos crear un punto de encontro entre ofertantes e demandantes de emprego para poder axilizar así a busqueda fructifera do mesmo.

Tamén quere ser esta web un lugar de consulta para todas as empresas que forman o tecido empresarial do Concello de Brión.

CONCELLO DA ESTRADA: TRABALLADORES/AS SOCIAIS

Mediante a Resolución da Alcaldía núm. 2020-0870, do 6 de agosto de 2020 aprobáronse as bases para a Elaboración dunha Lista Reserva de Traballadores/as Sociais (persoal laboral temporal) para o departamento de Servizos Sociais.

+Info: https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2020/09/24/2020040735CONCELLO DE SOUTOMAIOR: COORDENADOR/A DEPORTIVO/A

É obxeto das presentes Bases a cobertura dun posto de persoal laboral, para cubrir baixa por enfermidade común, da praza de Coordinadora Deportiva do Concello de Soutomaior, Grupo II, a tempo completo.

+Info: https://boppo.depo.gal/bop-v2-portlet/download?id=idd_13C928F3-CBA7-4DF2-AFB1-42A958DDECD1&fileName=an.bop.PONTEVEDRA.20200923.2020041468.pdf


CONCELLO DE VILADECRUCRA: OPERARIO DE SERVIZOS MULTIPLES


Con data 15 de setembro de 2020 aprobáronse mediante acordo da Xunta de Goberno Local, as bases reguladoras de selección de persoal mediante a constitución dunha bolsa de emprego público temporal para os postos de operario de servizos múltiples e operario-condutor de servizos múltiples.

As persoas interesadas poderán presentar as solicitudes de participación no rexistro do Concello de Vila de Cruces ou en calquera dos establecidos no artigo 16 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, durante un prazo de 15 días hábiles contados a partir do seguinte a publicación deste anuncio das bases no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra.

O texto íntegro das bases está publicado na páxina web do Concello de Vila de Cruces, www.viladecruces.gal, e no taboleiro de anuncios en formato físico como electrónico.

+Info: https://boppo.depo.gal/bop-v2-portlet/download?id=idd_0CE0DC00-A7EC-492C-9C19-70D3A4B5F6E5&fileName=an.bop.PONTEVEDRA.20200923.2020041210.pdf
CONCELLO DE BOVEDA: AUX. ADMINISTRATIVO

Mediante Resolución de Alcaldía nº 2020-466, aprobáronse as bases xerais que rexerán o procedemento para a selección dun posto de Auxiliar Administrativo, como persoal laboral temporal, a xornada completa (100%), cunha duración de doce (12) meses.

Segundo o disposto na base cuarta (4ª), as instancias dirixidas ao Sr. Alcalde, presentaranse no Rexistro Xeral do Concello, en horario de oficina, -09:30 / 13:30 horas-, durante o prazo de cinco (5) días naturais, comenzando a computarse o dito prazo a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Lugo.

Igualmente, as instancias poderán rexistrarse no Rexistro Electrónico Xeneral do Concello de Bóveda (https://concellodeboveda.sedelectronica.es) ou a través das formas establecidas no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

As citadas bases publicaranse na sede electrónica deste Concello https://concellodeboveda.sedelectronica.es (taboleiro de anuncios) e no taboleiro de anuncios físico do Concello, podendo consultarse tamén nas oficinas municipais en horario de atención ao público. 

+Info: https://concellodeboveda.sedelectronica.es


CONCELLO DE PONTECESO: TRABALLADOR/A SOCIAL

Aprobación da convocatoria e bases reguladoras para a provisión dun posto de traballo de persoal funcionario interino, traballador/a social, subgrupo A2


+Info: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2020/09/23/2020_0000006527.pdfCURSO DE SOCORRISMO

RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2020 pola que se convoca un curso de reciclaxe de socorrismo en instalacións acuáticas, válido para a renovación da inscrición no Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos de Galicia.


+Info: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200922/AnuncioO3C2-150920-0001_gl.pdf


CONCELLO DE SANTIAGO: BOMBEIRO-CONDUTOR


Bases específicas para a provisión de 9 prazas de bombeiro-condutor


+Info: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2020/09/18/2020_0000006436.pdfCONCELLO DE AMES: AXUDANTE SERVIZOS VARIOS


Convocatoria do proceso selectivo para a cobertura dunha praza de axudante de servizos varios-auxiliar notificador/a do Concello de Ames


+Info: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2020/09/18/2020_0000006412.pdf


 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS