CONCELLO ARZÚA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Anuncio Bases e convocatoria para creacion bolsa de emprego para o nomeamento de funcionarios/as interinos/as do grupo C, subgrupo C2, escala administración xeral, subescala auxiliar, procedemento concurso oposición libre. 

+Info: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/03/23/2021_0000002187.pdf


 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS