TEO: AUXILIAR XARDINARÍA

 Anuncio da convocatoria e bases que regulan o proceso selectivo para a provisión, por persoal laboral fixo, dunha (1) praza de auxiliar de xardinería correspondente á oferta de emprego público 2019 do Concello de Teo

+Info: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/02/18/2021_0000001124.pdf


 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS