TEO: AUXILIAR DE XARDINARIA

 Anuncio da convocatoria e bases que regulan o proceso selectivo para a provisión, por persoal laboral fixo, dunha (1) praza de Auxiliar de Xardinería correspondente á oferta de emprego público 2019


+Info: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/02/24/2021_0000001339.pdf

 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS