CONCELLO DE MIÑO: TRABALLADOR/A SOCIAL


Anuncio das bases de convocatoria para a selección polo Concello de Miño dun/ha funcionario/a interino/a pertencente ao grupo A, subgrupo 2, escala de administración especial, subescala técnica, denominación Traballador/a Social

+Info: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2020/06/02/2020_0000003081.pdf 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS