CONCELLO DE PANTON: EDUCADOR/A SOCIAL


Por Decreto de Alcaldía Nº 253/2019 de 27 de novembro apróbanse as Bases do proceso selectivo e convocatoria para a contratación un educador/a social como persoal laboral temporal a xornada completa:

- Un/a Educador/a Social

Prazo de presentación de instancias: Quince días hábiles a contar dende o día seguinte a publicación deste anuncio (de 9:00 a 14:00 horas, no Rexistro xeral do concello), tamén poderán remitirse na forma determinada no artigo 16.4 da Lei 39/2015 segundo o establecido na base sétima.

Bases dos procesos de selección: publicadas na páxina web do concello www.concellodepanton.es e no Taboleiro de Edictos da Casa do concello.

+Info: www.concellodepanton.es

 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS