CONCELLO DE CANGAS: AUXILIAR DE CLÍNICA

A Xunta de Goberno Local do Concello de Cangas de data 11/11/2019 aprobou a convocatoria e as bases dos procesos selectivo para a contratación laboral temporal en réxime de substitución por baixa de 1 auxiliar de clínica para a UAD do Concello de Cangas, Grupo IV, nivel 16, titulación esixida: técnico/técnica en coidados auxiliares de enfermería (ciclo formativo de grao medio, rama sanitaria) ou formación profesional de primeiro grao, na súa rama sanitaria, ou equivalente.

As bases estarán expostas no Taboleiro de Anuncios e na páxina web do Concello (www.cangas.gal). O período de presentación de instancias será de 10 días hábiles a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio.

+Info: www.cangas.gal 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS