CONCELLO DE RIBAS DE SIL: TRABALLADOR/A SOCIAL


Por Decreto de Alcaldía de 23 de xaneiro de 2019 apróbanse as Bases do proceso selectivo e convocatoria para a contratación de un/unha traballador/a social como persoal laboral temporal a xornada completa para substituír á traballadora social en situación de baixa de maternidade e vacacións: Un/unha traballador/a social

Prazo de presentación de instancias: cinco días hábiles a contar dende o día seguinte a publicación deste anuncio (de 9:00 h a 14:00 horas, no Rexistro xeral ou electrónica mente a través da Sede Electrónica do Concello), tamén poderán remitirse na forma determinada no artigo 16.4 da Lei 39/2015 segundo o establecido na base quinta.

+Info: Bases do proceso de selección: publicadas na páxina web (www.concelloribasdesil.es), na Sede Electrónica do concello (https://concelloribasdesil.sedelectronica.gal) e no Taboleiro de Anuncios municipal. 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS