CONCELLO DE ZAS: TECNICO/A DE PATRIMONIO-RUTA DOS PAZOS BARROCOSAnuncio da convocatoria de bases para a contratación dun técnico/a de patrimonio-ruta dos pazos barrocos

Por Resolución da Alcaldía núm. 422/2018, de data 28/11/2018, aprobáronse as bases reguladoras da convocatoria para a selección e contratación laboral temporal de un técnico/a de patrimonio-ruta dos pazos barrocos do Concello de Zas.

O prazo de presentación de instancias é de 4 días hábiles, contados a partir do seguinte á publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia.

As persoas interesadas poderán consultar as bases no taboleiro de anuncios da Casa Consistorial e na páxina web do Concello de Zas (www.concellodezas.org). 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS