CONCELLO DE NOIA: AUX. ADMINISTRATIVO


Anuncio da convocatoria e bases para a creación dunha bolsa de traballo de persoal funcionario interino, grupo C, subgrupo C2, escala administración xeral, subescala auxiliar, polo sistema de oposición libre do Concello de Noia

+Info: http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2018/11/05/2018_0000008089.pdf 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS