TERRA CHA: CONDUTOR

Por Resolución de Presidencia núm. 45/2017, de 4 de xullo de 2017, previa autorización da Xunta Plenaria da Mancomunidade, segundo o acordo adoptado en sesión ordinaria celebrada o día 3 de xullo de 2017, foron aprobadas as bases para a cobertura dun posto de Oficial de 1ª-conductor, en réxime laboral, mediante contrato de interinidade, polo sistema de concurso-oposición.

Coa publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia iniciase o prazo de dez días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación para a presentación das solicitudes de participación no mesmo.

As persoas interesadas poderán consultar as bases do proceso selectivo no taboleiro de anuncios da Mancomunidade de municipios da Terra Chá (sede no Concello de Cospeito) e na páxina web da Mancomunidade: www.mancomunidadeterracha.com.


+Info: www.mancomunidadeterracha.com


0 comentarios:

Publicar un comentario

 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS