CONCELLO DE LALIN: BOLSA DE EMPREGO PARA DIFERENTES POSTOS E AUXILIAR ADMINISTRATIVO


As bases que se publican teñen por obxecto regular os aspectos comúns que rexerán a selección do persoal funcionario interino e laboral temporal para a súa inclusión nas diferentes listas do ANEXO I, e que constitúen a Bolsa de Emprego do Concello de Lalín, ós efectos do nomeamento interino ou contratación temporal para a cobertura non permanente das vacantes que se precisen e daqueles postos que permitan cubrir as eventuais necesidades que demande este Concello

+Info: http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2017/07/11/2017031009


Convocatoria para a elaboración da bolsa de contratación para o posto de auxiliar administrativo, grupo C2

+Info: http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2017/07/11/2017031012

0 comentarios:

Publicar un comentario

 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS